NAND MCP

MCP 제품에는 NAND MCP / eMCP 와 NOR MCP가 있으며, 고객의 다양한 요구에 대응하는 여러 조합의 제품들이 준비되어 있습니다.

4Gb + 4Gb LPDDR2 NAND MCP

NAND DRAM ECC Speed Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
4Gb x8 SLC 4Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCCB3YHHBBG-425
4Gb x8 SLC 4Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (11.5mm x 13mm) JSFCCB3YHABBD-425 T.B.D
4Gb x8 SLC 4Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (11.5mm x 13mm) JSFCCB3YHABBD-425A T.B.D
4Gb x8 SLC 4Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCCB3YHABBL-425 Sample Now
4Gb x8 SLC 4Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCCB3YHABBL-425A Sample Now
4Gb x8 SLC 4Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCCB3YHAFBL-425 T.B.D
4Gb x8 SLC 4Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCCB3YHAFBL-425A T.B.D

4Gb + 2Gb LPDDR2 NAND MCP

NAND DRAM ECC Speed Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCBA3Y7ABBG-425A M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (11.5mm x 13mm) JSFCBB3Y7ABBD-425 M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (11.5mm x 13mm) JSFCBB3YHABBD-425 M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCBB3Y7ABBG-425 M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCBB3Y7ABBG-425A M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCBB3YHABBG-425 M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHZ 162B (8mm x 10.5mm) JSFCBB3YH3BBG-425A Sample Now
4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (11.5mm x 13mm) JSFCBD3YAABBD-425 M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x16 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCBA3Y7ABBG-425 Sample Now
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (11.5mm x 13mm) JSFCBB3Y75BBD-425 M/P
4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (11.5mm x 13mm) JSFCBD3YAABBD-425A Sample Now
4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCBH3YHHBBL-425 Sample Now
4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFCBH3YHHBBL-425A Sample Now

2Gb + 2Gb LPDDR2 NAND MCP

NAND DRAM ECC Speed Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
2Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFBBB3YHABBG-425 M/P
2Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFBBB3YHABBG-425A M/P
2Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFBBB3YH3BBG-425 M/P
2Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFBBB3YH3BBG-425A M/P
2Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFBBB3KHABBG-425
2Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR2 4-bit 533MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFBBB3KHABBG-425A

2Gb + 1Gb LPDDR2 NAND MCP

NAND DRAM ECC Speed Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (11.5mm x 13mm) JSFBAB3YHABBD-425 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFBAB3YHABBG-425 M/P
2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR2 4-bit 400MHz 121B (8mm x 8mm) JSFBAC3YHABBE-425 M/P

1Gb + 1Gb LPDDR2 NAND MCP

NAND DRAM ECC Speed Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
1Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFAAB3Y7ABBG-425 M/P
1Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR2 4-bit 400MHz 162B (8mm x 10.5mm) JSFAAB3YHABBG-425 M/P
1Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR2 4-bit 400MHz 121B (8mm x 8mm) JSFAAC3Y7ABBE-425 M/P
1Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR2 4-bit 400MHz 121B (8mm x 8mm) JSFAAC3YHABBE-425 M/P

MCP 제품에는 NAND MCP / eMCP 와 NOR MCP가 있으며, 고객의 다양한 요구에 대응하는 여러 조합의 제품들이 준비되어 있습니다.

4Gb + 2Gb LPDDR1 MCP

NAND DRAM ECC Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFCBB2N7ABBA-450 M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFCBB2N7ABBC-450 M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFCBB2NHABBC-450 M/P
4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFCBD2N7ABBC-450 M/P
4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFCBD2NHABBC-450 M/P
4Gb x16 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFCBD2NAABBC-450 M/P
4Gb x8 SLC 2Gb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFCBB2N7ABBA-450 M/P

2Gb + 1Gb LPDDR1 MCP

NAND DRAM ECC Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
2Gb x8 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAA2NH3ABA-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAB2N72ABA-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAB2N73ABA-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAB2NH3ABA-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 1-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFBAB2N72ABC-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAB2NH3BBA-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAB2NH3CBA-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFBAB2NH3BBC-450 M/P
2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAC2N72ABA-450 M/P
2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFBAC2N72ABB-450 M/P
2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAC2NH3BBA-450 M/P
2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAC2NH3CBA-450 M/P
2Gb x16 SLC 1Gb x16 LPDDR1 4-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFBAC2NH3BBB-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAA2N72ABA-450 M/P
2Gb x8 SLC 1Gb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFBAA2NH3BBA-450 M/P

1Gb + 512Mb LPDDR1 NAND MCP

NAND DRAM ECC Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9A2N73ABB-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9A2NH3ABB-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9A2NH3BBA-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9A2NH3BBB-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9B2N73ABA-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 1-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFA9B2N73ABC-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 1-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFA9B2NH3ABC-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9B2NH3BBA-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFA9B2NH3BBC-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9C2NAAABB-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9C2NA3ABA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9C2N72ABA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9C2N73ABA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9C2NH3ABA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9C2N72ABB-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9C2N73ABB-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9C2N72BBA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9C2N73BBA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9C2NH3BBA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 4-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9C2NH3BBB-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x32 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9D2NH3BBA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x32 LPDDR1 4-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFA9D2NH3BBC-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9A2N66ABA-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9A2NA3ABB-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA9C2N66ABA-450 M/P
1Gb x16 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9C2NH3ABB-450 M/P
1Gb x8 SLC 512Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9A2N72ABB-450 M/P

1Gb + 512Mb LPSDR NAND MCP

NAND DRAM ECC Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
1Gb x8 SLC 512Mb x16 SDR 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA9A1N72ABB-460 M/P

1Gb + 256Mb LPDDR1 NAND MCP

NAND DRAM ECC Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
1Gb x8 SLC 256Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8A2N73BBA-450 M/P
1Gb x8 SLC 256Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA8A2N73ABB-450 M/P
1Gb x16 SLC 256Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8C2NA3ABA-450 M/P
1Gb x16 SLC 256Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8C2N73ABA-450 M/P
1Gb x16 SLC 256Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8C2N73BBA-450 M/P
1Gb x16 SLC 256Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8C2NH3BBA-450 M/P
1Gb x8 SLC 256Mb x16 LPDDR1 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA8A2NH3ABB-450 M/P
1Gb x8 SLC 256Mb x16 LPDDR1 4-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8A2NH3BBA-450 M/P
1Gb x16 SLC 256Mb x16 LPDDR1 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8C2NH3ABA-450 M/P

1Gb + 256Mb LPSDR NAND MCP

NAND DRAM ECC Package Type Part Number Status
Density Bus Type Density Bus Type
1Gb x8 SLC 256Mb x16 SDR 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA8A1N73ABB-460 M/P
1Gb x8 SLC 256Mb x16 SDR 1-bit 107B (10.5mm x 13mm) JSFA8A1NH3ABB-460 M/P
1Gb x8 SLC 256Mb x32 SDR 1-bit 137B (10.5mm x 13mm) JSFA8B1N72ABC-460 M/P
1Gb x16 SLC 256Mb x16 SDR 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8C1N73ABA-460 M/P
1Gb x16 SLC 256Mb x16 SDR 1-bit 130B (8mm x 9mm) JSFA8C1NH3ABA-460 M/P